تبلیغات
عطر ظهور - او خواهدآمد

عطر ظهور

اللهم عجل لولیک الفرج

او خواهدآمد

اللهم عجل لولیک الفرج
دراین برهوت دنیای مادی که شیطان های زور وزر وتزویر وابلیس های خود کامگی ودنیا طلبی از همه سو احاطه مان کرده اند واسب سرکش نفس را می تازانند،ودر این وانفسای ظلمت که گوهرارزش ها را به بهای ناچیز مادیات می فروشند،دراین سرمای بی دینی ومادیت پرستی درانتظارطلوع گرم خورشیدیم وقسم به شب پوشیده که روز خواهد درخشید.
او خواهدآمدوبه قلب های مرده مان روح حیات خواهد دمید.نهال گمراهی ها ودشمن ها را برخواهد کند.اوخواهدآمدوآثار اندیشه های باطل وهواهای نفسانی را محو خواهد کردو بر زمین باران عدل خواهد بارید.او خواهد آمد،صاحب روز فتح وپیروزی،نسیم خوش عطر هدایت و نصرت
آینه تجلی خدا و درآن به تماشای خدایی بودن خواهیم نشست.سینه های تنگمان آن روز شفا خواهد یافت.
وقتی که موعود بیاید قرآن حیاتی تازه می یابد.حدودبر زمین مانده الهی برپا می گردد،راه نمایانده می شودوگمراهی ها پایان می گیرد.او می آید؛بایک بهارسبزی وترنم،با یک آسمان باران رحمت
بایک نگاه رحیم
طبقه بندی: مذهبی،
[ جمعه 15 آذر 1392 ] [ 10:40 ق.ظ ] [ سعید آصفی ] [ منتظر() ]

صالحون ، پاتوق عمارها ، اخبار